Referater

                

 

Tingsted Jagtforenings generalforsamling den 10. 9. 2020.

 

Der var fremmødt 14 medlemmer.
Generalforsamlingen blev afviklet med følgende dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Valg af stemmetællere
3: Beretning om foreningens virke ved formanden Ove Christoffersen
3a: Beretning fra udvalgene:
                             Flugtskydning ved Flemming Larsen
                             Blæseudvalg ved Peter Pille
                             Hundeudvalg ved Bjarne Rajczyk
                             Nyjægerudvalg og fiskeri ved Flemming Larsen
4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren Peter Pille
5: Indkomne forslag:
                             Bestyrelsen foreslår at Tingsted Jagtforening opløses for derefter sammen med medlemmer af Systofte Jagtforening at fortsætte sammen i en nyoprettet, fælles jagtforening.               
6: Fastsættelse af kontingent
7: Valg af kasserer (2 år)
                             Peter Pille på valg
8. Valg til bestyrelsen (2 år)
                             Anders G. Hansen på valg
                             Christian Sidor på valg
                             2. suppleant (2 år)
                             Mads Futtrup på valg.
9: Valg af revisor (2 år)
                             Hans Chr. Engel på valg
9a: Valg af revisorsuppleant (2 år)
                             Knud Børge Kristensen på valg
10: Valg til udvalgene (2 år):
                             Skydeudvalget:
                             Ove Christoffersen på valg
10a: Valg af 2 bestyrelsesrepræsentanter til Kohavebanens bestyrelse (2 år)
Ove Christoffersen på valg til formand
Flemming Larsen og Christian Sidor på valg til bestyrelsen
                             Hundeudvalget:
                             Bjarne Rajczyk på valg
                             Nyjægerudvalget:
                             Brian Jørgensen på valg
                             Blæseudvalget:
                             Christian Olsen på valg
11: Eventuelt.
 
Ad 1
Knud Børge valgt
 
Ad 2
Udgik grundet det begrænsede fremmøde.
Ad 3
Siden sidste generalforsamling er der sket en hel del ting, der har eller kan får indflydelse på vores jægerliv. 
Den 1/7 trådte nye jagttider i kraft.
Hare: 01/11-31/01
Vildkanin: 01/11-31/01
Taffeland: Ingen jagttid
Havlit: Ingen jagttid
Fløjlsand: Ingen jagttid
Blishøne: 01/10-31/01
Ringdue: 10/11-31/01
Tyrkerdue: Ingen jagttid
 
Vildtforvaltningsrådet, der består af en lang række af naturens brugere, Rådet virker for rådgivende for miljøministeren i spørgsmål om naturforvaltning.
Således havde rådet også fremsendt forslag til nye jagttider.
Det valgte miljøminister Lea Wermelin at ignorere og bestemte de nye jagttider på egen hånd. Det er første gang i mands minde at en minister ikke har fulgt rådets indstilling.
Det sidste fra ministeren er at hun påtænker at hæve jagttegnsafgiften med 30% fra nuværende kr. 500 til kr. 650.
I øvrigt samme minister der vil have indført at alle husstande skal have 10 skraldespande for at kunne sortere affald bedst muligt.
DJ er mildest talt ikke tilfreds med ministerens tiltag og har bedt om uddybende redegørelse for de valgte dispositioner.
 
Der er indført nye regler for aflæggelse af riffelprøver. Nu skal der forud for prøven afgives 25 skud på en godkendt skydebane og i overværelse af en skydeinstruktør. Instruktøren skal underskrive en blanket som bevis for at de 25 skud er afgivet. Skuddene skal afgives i forskellige skydestillinger. Der er ikke krav om træfsikkerhed.
 
Kredsmødet var flyttet fra foråret til den 11/8 grundet Corona. Mødet blev afholdt som et aftenmøde og ikke som et heldagsmøde som vanligt.
Kredsens HB-medlem Stig Egede var på valg og ønskede ikke genvalg. Til posten var 2 kandidater, Christian Clausen indstillet fra de sydlige foreninger og Torben Møller-Nielsen, der var indstillet for Sorø.
Christian Clausen blev valgt.
Der skal derfor findes en ny formand for Det kommunale Jægerråd og jægernes repræsentant i kommunens grønne råd.
Af forskellige årsager var der ikke repræsentanter fra Tingsted Jagtforening til mødet. 
 
Den 28/11 indkaldte jeg formændene fra de øvrige foreninger på Falster til et møde.
Flere foreninger – blandt andet vores egen – klagede over manglende interesse for bestyrelses- og udvalgsarbejde fra medlemmerne. Det var svært, næsten umuligt, at finde medlemmer, der ville yde en indsats for at få foreningerne til at fungere optimalt.
På mødet, der blev afholdt uden dagsorden, var det min tanke at foreningerne kunne komme med tanker om fremtiden for foreningerne og om hvilke udfordringer der kunne være. Kan vi hjælpe hinanden med både medlemshvervning og afvikling af aktiviteter.
Det blev et godt og konstruktivt møde, hvor er kom mange tanker og ideer frem.
Et punkt vi brugte en del tid på, var en evt. sammenlægning af flere foreninger.
Sydfalster, der på det tidspunkt var næsten lukket, var meget interesseret ligesom både Nordfalster og især Systofte var meget åben for sammenlægninger. Flere ville diskutere det med deres bestyrelser og vende tilbage.
Sydfalster er imidlertid kommet i gang igen.
Østfalster var ikke umiddelbart interesseret, idet de har en hel del yngre medlemmer, der kan besætte såvel bestyrelsesposter om div. udvalg.
På mødet blev også diskuteret om muligheden for nedsættelse af et aktivitetsudvalg med repræsentanter fra alle foreningerne. Udvalgte opgave skulle være at koordinere div. aktiviteter fra alle foreningerne, så aktiviteter i en forening kunne tilbydes medlemmer fra de andre foreninger.
Meningen var at formændene skulle gå tilbage til deres bestyrelser og forelægge forslaget om et fælles aktivitetsudvalg. Der skulle så indkaldes til nyt møde, hvor retningslinjerne for udvalget skulle aftales.
Kort efter mødet blev jeg kontaktet af Christian Clausen, der var meget interesseret i udkommet af mødet. Han havde selv nogle ideer til fremtidig drift af foreningerne og ville indkalde til et møde, hvor foreningerne igen kunne komme med ideer.
Christian har aldrig indkaldt til mødet. 
 
Efter mødet har bestyrelsen for Systofte Jagtforening udtrykt ønske om at Tingsted og Systofte Jagtforeninger sammenlægges,
Det har vi i bestyrelsen diskuteret og finder at der er flere fordele ved en sammenlægning.
Der er som nævnt mange gange tidligere svært at finde medlemmer, der vil yde et stykke arbejde for foreningen. Ved en sammenlægning vil der kunne spares medlemmer til 2 bestyrelser, en jagtforening og en bestyrelse for Kohavebanen. Ud af de nuværende foreningers bestyrelser og udvalg vil der kunne findes og vælges aktive medlemmer til både bestyrelse og udvalg således at den nye forening kan komme op i omdrejninger med hensyn til aktiviteter til gavn for medlemmerne.
Bestyrelsen foreslår, som punkt 5 på dagsordenen, derfor en sammenlægning i en ny fortsættende fælles jagtforening.
De to foreninger har i forvejen et glimrende samarbejde med driften af Kohavebanen.
Hermed er håbet at mangel af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer vil være løst for en tid.
Desuden har vi ved en sammenlægning banet vejen for at yderligere foreninger kan komme med i den nye jagtforening. Nordfalster har som tidl. nævnt været interesseret i en sammenlægning. Sydfalster er son nævnt kommet i gang igen, men hvor længe holder det?
Set fra bestyrelsen er der kun fordele ved en sammenlægning og vi håber på medlemmernes opbakning til forslaget.
 
Ved sidste generalforsamling var vi 285 medlemmer, i dag er vi 282 medlemmer.
 
Tak til bestyrelse og udvalg for at holde foreningen i gang.
 
Ad 3a
Flugtskydning ved Flemming Larsen:
Falstertuneringen blev været aflyst pga. Covid 19. Kohavebanen er også været lukket ned i starten af sæsonen. Men efter den fik lov at åbne igen, har den været godt besøgt.
 
Blæserudvalget ved Peter Pille:
Der manglede folk ved jagtgudstjenesten, så vi måtte ud og låne to mand. Men eller gik det rigtig fint. Der er 10 mand tilmeldt i år, det er godt nok de gamle folk der holder ved. Men de kan spiller det kan de.
 
Hundeudvalg ved Bjarne Rajczyk:
Der har været 3 hold igennem den forgangne sæson. Et hvalpehold, et unghundehold  og et øvet hold. I sæsonen har der været 50-60 hunde igennem. Det har været et rigtig fint år. Der er allerede 1 hvalpehold i gang, hvor der er et par enkelte unghunde med.  En stor tak til Henriette for det fine arbejde med hundene.
 
Nyjægerudvalg og fiskeri ved Flemming Larsen:
Der er intet ny på nyjægere siden, vi har stadig ingen mulighed for at få kontakt til dem der består prøverne. Fiskeriet har vi haft en enkelt tur. Vi var 12 mand afsted og vi fik 24 fisk med hjem.
 
Beretninger blev Godkendt.
 
Ad 4
Peter Pille fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet viste et overskud på kr. 26.177,11
Foreningens formue udgør således kr. 358.780,03
 
Regnskabet godkendt.
 
Ad 5
Der er afholdt afstemning, og alle 14 deltager stemte for.
 
Ad 6
Uændret kontingent vedtaget.
 
Ad 7
Peter Pille genvalgt for 2 år.
 
Ad 8
Anders G. Hansen genvalgt for 2 år.
Christian Sidor genvalgt for 2 år.
 
Ad 9
Hans Chr. Engel genvalgt for 2 år.
 
Ad 9a
Knud Børge Kristensen genvalgt for 2 år.
 
Ad 10
Ove Christoffersen genvalgt for 2 år.
 
Ad 10a
Ove Christoffersen genvalgt for 2 år.
Flemming Larsen genvalgt for 2 år.
Christian Sidor genvalgt for 2 år.
 
Bjarne Rejczyk genvalgt for 2 år.
 
Brian Jørgensen genvalgt for 2 år.
 
Christian Olsen genvalgt for 2 år.
 
Ad 11
%
Ove Christoffersen                                                                                                                                                Knud Børge Kristensen
Formand                                                                                                                                                                Dirigent

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/