Vedtægter

 

Vedtægter for
 
TINGSTED JAGTFORENING.
 
§ 1.
NAVN OG HJEMSTED:
Foreningens navn er Tingsted Jagtforening.
Foreningens hjemsted er Gundborgsund kommune.
 
§ 2.
FORENINGENS ORGANISATORISKE FORHOLD:
1: Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ).
2: Foreningen er tilsluttet Dansk Flugtskydnings Forbund (DFF) under Dansk Skytte Union (DSkyU) og således under Danmarks Idrætsforbund (DIF)
Foreningen er underlagt disses love og bestemmelser.
 
§ 3.
FORMÅL OG OPGAVER:
Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål, samt at dyrke flugtskydning som idræt og konkurrenceskydning.
 
§ 4.
OPTAGELSE:
Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person. Ved indmeldelse modtager medlemmet foreningens vedtægter.
 
§ 5.
UDMELDELSE:
Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december.
Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.
Medlemskabet ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
 
§ 6.
KONTINGENT OG HÆFTELSE:
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent, som indeholder både kontingent til DJ og foreningen.
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie- junior- og seniormedlemmer, samt for ekstraordi-
forsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højest 2 måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
Forenings eventuelle formue skal, efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes at DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.
 
§ 7.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned på et af bestyrelsen udpeget sted i Guldborgsund kommune.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1.   Valg af dirigent.
2.   Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3.   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.   Indkomne forslag.
5.   Fastsættelse af kontingent.
6.   Valg af formand eller kasserer.
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.   Valg af bestyrelsessuppleant.
9.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
 
§ 8.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.
Efter skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.
 
§ 9.
AFSTEMNINGER:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Hvert medlem har én stemme.
Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis et medlem begærer skriftlig afstemning.
Det kan ikke stemme ved fuldmagt.
Beslutninger vedtages ved simple absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremtår af disse vedtægter.
Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
 
§ 10.
BESTYRELSE:
Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen. Kun medlemmer, der er fyldt 18 år kan vælges til bestyrelse og udvalgsformænd.
Bestyrelses består af 5 medlemmer.
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges på ulige årstal og kassereren vælges på lige årstal.
Sammen med formanden vælges et bestyrelsesmedlem og sammen med kassererne vælges to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.
På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgperioden er 2 år, men således at én suppleant er på valg hvert år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
 
§ 11.
TEGNINGSRET:
Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
 
§ 12.
FORMUE OG REGNSKABSÅR:
Forenings formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
Regnskabsåret er fra 1/8 til 31/7.
 
§ 13.
REVISION:
De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. § 7, reviderer regnskabet og påtegner dette.
Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
Valgperioden er 2 år, men således at én revisor er på valg hvert år.
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
 
§ 14.
SAMMENSLUTNING:
Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages at den fortsættende, fælles lokalforening
.
§ 15.
OPLØSNING:
Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende general-
Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær - næstformandens stemme afgørende.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, at hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.
Bestyrelsen har pligt til at føre protokol over beslutninger truffet på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
 
§ 16.
IKRAFTTRÆDEN.
Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 5/12 1991, træder i kraft, når de er godkendt af DJ.
 
 
Bestyrelsen for Tingsted Jagtforening
 
Godkendt af DJ’s hovedbestyrelsen den 11/12 1991. 
 
Vedtægternes §§ 2, 3 og 10 er ændret på generalforsamlingen den 26.9. 2002.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/